Lejebetingelser

Book du matrriel nu

Generelle betingelse

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt mellem udlejer og lejer finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for ethvert lejemål. Lejepriserne på www.providers.dk går altid forud og uden undtagelse for trykte priser, eftersom opdateringer og/eller ændringer først sker på www.providers.dk. Alle priser er eksl. moms og forbrug.

Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og Providers som udlejer. Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der leveres af udlejer. Lejebetingelser på www.providers.dk går altid forud og uden undtagelse for andre trykte lejebetingelser.

Lejemålets varighed

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag materialet forlader udlejer plads og til og med den dag det lejede returneres til udlejers plads - begge dage medregnet, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Lejeprisen beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Der regnes med 5 dages arbejdsuge af 8 timer. Lejen er derfor baseret på en 5 dags arbejdsuge og beregnes pr. dag i henhold til lejeaftalen, dog betales leje for lørdag, søn- og helligdage kun, såfremt materiellet benyttes disse dage.
Udlejning til private beregnes som kalenderdage.
Endvidere påhviler det til enhvertid lejer at dokumentere afmeldingstidspunkt. Medmindre andet er aftalt, er udlejer berettiget til selv at planlægge afhentningstidspunktet, indenfor 10 arbejdsdage, fra udløb af lejeperioden eller fra den dato lejer har afmeldt lejemålet.
Opsigelsevarslet er ved langtidslejemål 5 hverdage forud for månedsskifte, eftersom prisen ofte på langtidsleje er væsentlig reduceret ift. dagsleje priser.

Lejers forpligtigelser og ansvar

 • Lejemålet gælder fra vores adresser, hvorfor lejeren debiteres for udgifterne ved transporten frem og tilbage efter gældende takster eller fremsendt tilbud, medmindre andet er skriftligt aftalt.
   
 • Lejer er forpligtet til at håndtere det lejede materiel efter gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger. Materiellet må endvidere kun benyttes til det formål, som det er beregnet til.
   
 • Lejer er berettiget til at afhente og aflevere lejet materiel i en af udlejers afdelinger, i hvilket tilfælde lejer har det fulde ansvar under såvel af - og pålæsning som under transporten.
   
 • Lejer er forpligtet til at reklamere den første lejedag i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning. 
   
 • I lejeafgiften er ikke indbefattet brændstof samt motorolie til daglig vedligeholdelse.
   
 • Lejeren af dieseldrevne maskiner forpligter sig til som brændstof at benytte autodieselolie og af smøreolie må kun benyttes de af udlejer opgivne olietyper.
   
 • Reparationer må kun udføres på udlejers værksted eller på et af udlejer anvist værksted. Materiellet afleveres i samme rengjorte stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på vores adresse finder eftersyn sted, og eventuelle reparationer og rengøring af beton, asfalt og andet debiteres lejeren + den normale daglige lejeafgift for materialet pr. ”liggedage”
   
 • Udlejer påtager os intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde og/eller udgifter og/eller tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelser til betjeningsmandskabet i den periode lejemålet varer.
   
 • Det lejede materiel er ansvar-, kasko og brand forsikret under hele udlejningsperioden, jf. nedenstående forsikringsbetingelser.
   
 • Udlejeren har til enhver tid ret til at besigtige det lejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent ved fogedens hjælp.
   
 • Lejemateriel kan ikke overtages til ejendom. Lejet materiel må ikke videreudlejes eller overdrages til tredjemand.
   
 • Lejer må under ingen omstændigheder og uden udlejers skriftlige accept lade materiellet udføre af Danmark
   
 • Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for personskade, hvis det ikke kan bevises entydigt, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer eller andre, som udlejer har ansvar for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.
   
 • Det lejede materiel, hvortil der kræves førercertifikat, må udelukkende benyttes af personer med et gyldigt kørekørt og/eller certifikat.
   
 • Lejeren er ansvarlig for anmeldelse til Arbejdstilsynet og andre myndigheder samt evt. kabel- og ledningsejere. Det er lejers fulde ansvar, at det lejede materiel er placeret i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, sikkerhedsforskrifter, færdsels- og vejlovgivning samt bestemmelser om afmærkning m.v. Enhver udgift i denne forbindelse, herunder eventuelle bøder og pålæg, er udlejer uvedkommende.
   
 • Brug af ugyldig ID i forbindelse med leje af materiel, samt undladelse af returnering af materiel betragtes som tyveri og politianmeldes straks.
   
 • På alt større materiel er der minimumslejepris på 3 dage  
   
 • Ret til ændringer forbeholdes uden varsel og der tages forbehold for tryk, pris og produktfejl.

Priser og betalingsbetingelser
Alle priser er altid ekskl. moms.

 • Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, afhentning, returnering og betjening samt alle udgifter til brændstof, dagligvedligeholdelse m.v. og ved materiellets returnering opfyldes der med brændstof, olier og smøremidler samt vask og rengøres m.v. for lejers regning.
   
 • Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant forud for lejemålets begyndelse, medmindre der fremgår andre betalingsbetingelse af fremsendte faktura - ligeledes inden lejemålets begyndelse. Derfor opkræves der heller ikke depositum i forbindelse med lejemålet.
   
 • Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning 

Forsikrings betingelser (uddrag)

Dækning: Ansvar/kasko/brand og tyveri betingelser

Standard:

 • For at opnå forsikringsdækning skal et hvert tyveri og/eller hærværk meldes til politiet. og ved skade, totalskade og tyveri af materiel bliver selvrisikoen beregnet af værdien på det konstaterede tab jf. nedenstående tabel. 

  Selvrisiko for materiel - pr. skade
  Kr. 15.000,- (kr. 0 - 150.000)
  Kr. 20.000,- (kr. 150.000 - 250.000)
  Kr. 25.000,- (kr. 250.000 - 500.000)
  Kr. 30.000,- (kr. 500.000 - )

Undtagelser:

 • Slitage eller anden forringelse af køretøjet som følge af brug, herunder rusttæring, lakskader ved stenslag og ridser i ruder forårsaget af vinduesviskere.
   
 • Fabrikations- og materialefejl, punktering og skade der alene opstår i og er begrænset til mekaniske dele. * Skade der påføres køretøjet eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden er en kørsels- eller brand skade.
   
 • Skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie, og skade som følge af frostsprængning.
   
 • Skade forvoldt med forsæt, ved groft uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed, her under kørsel i spirituspåvirket tilstand.
   

Ansvarsforsikringen dækker ikke:

 • Skade påført førerens person.
   
 • Skade på ting eller ejendom tilhørende føreren, den faste bruger, forsikringstageren, Dennes ægtefælle/samlever eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse.
Vi elsker at tale med både nye og eksisterende kunder og kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud.
CVR.: 36 72 56 56

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

07:00 - 17:00
07:00 - 17:00
07:00 - 17:00
07:00 - 17:00
07:00 - 16:00
Efteraftale
Efteraftale

Aalborgvej 304
DK-9362 Gandrup